lijnen 01
Verhuur van arresledes
Direct informatie
Bel
06-54297590
https://arresleehuren.nl
Huur een arreslee
Super scherpe aanbiedingen
https://arresleehuren.nl
https://arresleehuren.nl


Leveringsvoorwaarden


Tenzij dit anders vermeld is, geldt voor de levering van alle op deze site voorkomende items de voorwaarden van Decoratieverkoop/verhuur Nederland gevestigd te Eindhoven.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Van

DECORATIEVERKOOP/VERHUUR NEDERLAND

gevestigd te 5627 AC Eindhoven aan de Boschdijk 926

1. Toepasselijkheid
1 .1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Decoratieverkoop Nederland gedane offertes, met Decoratieverkoop Nederland gesloten overeenkomsten en de aan Decoratieverkoop Nederland verstrekte opdrachten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen; eventuele algemene voorwaarden van de koper/opdrachtgever zijn op transacties met Decoratieverkoop Nederland van toepassing indien Decoratieverkoop Nederland daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
1.2 Afspraken en toezeggingen die afwijken van de inhoud van deze voorwaarden kunnen Decoratieverkoop Nederland uitsluitend binden indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Decoratieverkoop Nederland zijn bevestigd.

2. Aanbiedingen, opdrachten
2.1
Alle door of namens Decoratieverkoop Nederland gedane offertes zijn vrijblijvend en kunnen steeds worden ingetrokken, zolang niet op die offertes gegeven opdrachten zijn aanvaard door Decoratieverkoop Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aan aanbiedingen aangehechte of toegevoegde documentatie is van louter informatieve aard zonder dat hieruit enige verplichting kan worden afgeleid.
2.2
Opdrachten, die aan Decoratieverkoop Nederland worden gegeven, hetzij rechtstreeks, dan wel via vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden Decoratieverkoop Nederland pas na door deze gedane schriftelijke en/of bevestiging van aanvaarding.
2.3
lngeval overeenkomsten met Decoratieverkoop Nederland een herhalend karakter hebben, zijn deze slechts bindend voor het door Decoratieverkoop Nederland vastgelegde tijdsbestek.
2.4
lndien en nadat een opdracht aan Decoratieverkoop Nederland is verstrekt en door deze is aanvaard of indien een overeenkomst met Decoratieverkoop Nederland is gesloten, kan deze slechts worden gewijzigd en/of geannuleerd met toestemming van  Decoratieverkoop Nederland en op de door Decoratieverkoop Nederland te stellen voorwaarden. In geval van annulering zal de koper/huurder aan Decoratieverkoop Nederland moeten vergoeden tenminste 10% van de aanneemsom en volledig de reeds
bestelde materialen. Een eventueel betaalde aanbetaling wordt verrekend.
2.5
Alle bijkomende leveringen van welke aard ook, blijven ten laste van de koper/opdrachtgever en worden beschouwd als wijziging in de opdracht. De uitvoering van de bedoelde bijkomende leveringen kan alleen dan van Decoratieverkoop Nederland geeist worden, wanneer een voorafgaande afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen is tot stand gekomen.
2.6
Bij inspanningsverplichtingen komen alle kosten voor rekening van de koper/opdrachtgever, ook al hebben de leveringen van Decoratieverkoop Nederland niet of onvoldoende tot resultaat geleid.
2.7
Met het oog op de zekerheidstelling is bepaald dat de koper/huurder gerechtigd is van Decoratieverkoop Nederland te bedingen dat deze zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen. Tenzij de opdracht anders is bepaalt, bedraagt deze zekerheidstelling 5% van de koop- huursom en wordt deze gesteld in de vorm van een bankgarantie. Het is de koper/huurder niet meer toegestaan naast een zekerheid in de vorm van inhouding van de koop-huursom ook nog een bankgarantie te bedingen. lnroeping van de bankgarantie kan door Decoratieverkoop Nederland met een spoedgeschil bij de Raad van Arbitrage voor Detailhandel Consumentenartikelen worden tegengehouden. De zekerheidstelling loopt tot de levering van het artikel en daarna kan Decoratieverkoop Nederland met toestemming van de koper/huurder vervangende zekerheid stellen. Ook Decoratieverkoop Nederland is gerechtigd van de koper/huurder zekerheidstelling te verlangen als hij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de koper/huurder zijn verplichtingen niet zal kunnen nakomen.

3. Levering, risico, aansprakelijkheid
3.1
lndien de levering van verkoop- en verhuur artikelen tot de opdracht behoort zijn deze geleverde goederen voor rekening en risico van de koper/huurder vanaf het moment waarop de zaken het bedrijf van Decoratieverkoop Nederland of leverancier hebben verlaten. Het transport inclusief het laden en lossen van de verkochte zaken komt voor rekening en risico van de koper/huurder.
3.2.
Geen overdracht van eigendom aan de koper/huurder als bedoeld hiervoor wordt geacht te hebben plaats gevonden indien een schuldeiser van de opdrachtgever beslag legt op de hiervoor bedoelde geleverde goederen en indien de koper/huurder failliet wordt verklaard of hem surseance van  betaling wordt verleend en de verkoop/huur door de curator dan wel door de koper/huurder en dienst bewindvoerders niet wordt voortgezet. het in dit lid nochtans uitzondering met betrekking tot de geleverde goederen, welke de koper/huurder aan Decoratieverkoop Nederland heeft betaald.
3.3
Na voltooiing van de geleverde goederen worden de overgebleven verkoop en huurgoederen aan Decoratieverkoop Nederland teruggegeven en als niet geleverd beschouwd, behoudens de geleverde goederen die ten gevolge van van verkoop of huur wijzigingen niet kunnen worden gebruikt. De koper/huurder zal deze reeds aangevoerde goederen overnemen of deswege een billijke schadevergoeding verlenen.
3.4
Decoratieverkoop Nederland draagt zorg voor de goedgekeurde en de door de koper/huurder ter beschikking gestelde goederen. Verlies, vermissing of beschadiging van deze goederen komen voor 100% voor rekening van de koper/huurder. Decoratieverkoop Nederland is niet verantwoordelijk voor de hoedanigheid van uit het werk komende risico’s, voor zover van die hoedanigheid niet aan hem is te wijten.
3.5
Een op grond van het voornoemde overeengekomen garantie-levering van het gegarandeerde artikel gedurende de in het bestek genoemde periode.
3.6
De koper/huurder zal geïnformeerd worden of de plicht bestaat om een transportverzekering af te sluiten, welke vanaf de aanvang van het transport door Decoratieverkoop Nederland, naar genoegen van deze, dekking verleend voor het risico van het tenietgaan van de artikelen. De koper/huurder is verplicht op eerste verzoek van Decoratieverkoop Nederland de polisvoorwaarden en de premiekwitanties te overleggen. De koper/huurder dient op eerste verzoek van Decoratieverkoop Nederland de verzekeringsuitkeringen vermeerderd met het eigen risico te cederen aan Decoratieverkoop Nederland .
3.7
Schade aan de goederen tijdens de levering is voor rekening van koper/huurder tenzij anders overeengekomen is. Schade tijdens de opdracht en levering van het artikel door Decoratieverkoop Nederland is voor rekening van Decoratieverkoop Nederland. Als franco levering is overeengekomen, wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd tenzij tevoren anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending komen de meerdere kosten ten laste van de koper/huurder. Eigen transport startgeld 25€ daarna wordt er een kilometervergoeding van 0,40 eurocent p/km berekend.
3.8
Het aannemen van zaken door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief, geldt als bewijs dat de zaken in goede staat waren; oponthoud of vertraging tijdens het transport is niet voor rekening en risico van Decoratieverkoop Nederland tenzij door zijn schuld veroorzaakt; de zaken reizen voor rekening en risico van de koper/huurder.
3.9
De opdracht wordt door Decoratieverkoop Nederland uitgevoerd binnen het afgesproken tijdsbestek, tenzij Decoratieverkoop Nederland door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) zou zijn verhinderd zorg te dragen voor een tijdige nakoming; ziekte van personeel van Decoratieverkoop Nederland wordt expliciet beschouwd als een niet toerekenbare tekortkoming; Decoratieverkoop Nederland geeft de koper/huurder bericht wanneer de opdrachten zullen worden geleverd, terwijl de koper/huurder terstond mededeling van Decoratieverkoop Nederland zal ontvangen van een
geval van verhindering voor een niet toerekenbare tekortkoming; opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen; bij niet tijdige levering dient Decoratieverkoop Nederland derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
Levertijden zijn opgegeven op basis van de door de betrokken leveranciers aan Decoratieverkoop Nederland verstrekte gegevens. Blijkt gedurende de uitvoering van de overeenkomst dat vertraging in de uitvoering optreedt, ook als is de oorzaak hiervan gelegen bij personeel en/of toeleveranciers van dient Decoratieverkoop Nederland dan zal de levertijd met zoveel dagen worden verlengd al de opgetreden vertraging heeft bedragen. Decoratieverkoop Nederland is te allen tijde gerechtigd bij de door de koper/huurder goed te keuren volmacht een of meer personen aan te wijzen om hem in zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen. Ditzelfde geldt bij wijziging van bedoelde volmacht. Een door Decoratieverkoop Nederland gewaarmerkt afschrift van de volmacht wordt onverwijld aan de koper/huurder verschaft. De aanwijzing van iedere gevolmachtigde geschiedt voor levering of voor een
bepaald gedeelte ervan.
3.10
Bij ontvangst van de goederen en terstond na aflevering controleert en verklaart de Koper/huurder schriftelijk, dat hij de zaken in goede staat, compleet met alle toebehoren en een eventuele gebruiksaanwijzing heeft ontvangen; eventuele klachten dienen terstond bij aflevering te worden gemeld aan Decoratieverkoop Nederland nadien kunnen nog slechts binnen 2 dagen na aflevering bezwaren schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Decoratieverkoop Nederland aannemelijk wordt gemaakt dat de klachten niet eerder konden worden geconstateerd; latere bezwaren behoeven door Decoratieverkoop Nederland niet in behandeling te worden genomen.
3.11 Het indienen van bezwaren bij Decoratieverkoop Nederland geeft nimmer recht betaling van de factuur op te schorten.

4. Prijzen
Overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij door externe omstandigheden (zoals verhoging van rechten/accijnzen, wijziging in muntpariteit, prijsstelling van de leveranciers,  verzekeringspremies e.d.) prijsverhoging moet worden toegepast. lndien dat het geval is, zijn de door Decoratieverkoop Nederland toegepaste prijsverhogingen bindend voor de koper/huurder. Overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en/of heffingen van overheidswege (in de ruimste zins des woords), tenzij anders vermeld. Extra veranderingen en speciale verpakkingen, door de koper/huurder aangegeven, zullen eveneens grond opleveren voor een dienovereenkomstige prijsverhoging.

5. Eigendomsvoorbehoud
lndien de levering van zaken tot de opdracht behoort, blijft het geleverde eigendom van Decoratieverkoop Nederland tot het moment waarop de daarvoor geldende koopsom, doch ook de koopsom van andere leveranties volledig aan Decoratieverkoop Nederland zal zijn betaald. Tot dat moment heeft Decoratieverkoop Nederland  volmacht om het geleverde wederom tot zich te nemen, waar zich dat ook bevindt. De koper/huurder moet Decoratieverkoop Nederland daartoe de gelegenheid gegeven. Geleverde zaken waarvoor de geldende koopsom niet volledig is voldaan mogen door koper niet aan derden ter hand of ter beschikking worden gesteld, onder welke benaming dan ook.

6. Betaling
6.1
Alle betalingen dienen te geschieden als volgt: - 100% aanbetaling bij opdracht - eventuele transportkosten dienen contant te worden betaald bij levering goederen tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen en schriftelijk door Decoratieverkoop Nederland wordt bevestigd. Een bankgarantie kan verlangd worden.
6.2
Decoratieverkoop Nederland behoudt zich het recht voor om bij annulering van een opdracht 40% van de verkoop/verhuur kosten in rekening te brengen: - Startkosten tenminste € 25 - Kilometervergoeding 0,40 eurocent Bedragen exclusief omzetbelasting en tarieven gelden vanaf 11 december 2012. Bedragen worden automatisch geïndexeerd conform CBS prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties.
6.3
Bij niet-tijdige betaling van enig door koper/huurder aan Decoratieverkoop Nederland verschuldigd bedrag is koper/huurder door het enkele feit van niet-tijdige betaling in verzuim en gebreke, zonder dat hiertoe enige sommatie en/of ingebrekestelling zijdens Decoratieverkoop Nederland zal zijn vereist. lndien Decoratieverkoop Nederland overgaat tot invordering van enig aan haar toekomend bedrag middels derden, is de koper/huurder aan Decoratieverkoop Nederland vergoeding verschuldigd van alle te maken kosten, die zullen zijn gefixeerd conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en tenminste € 500,00 bedragen, zulks onverminderd de wettelijke proceskosten welke de rechter zal opleggen indien het tot een gerechtelijke procedure dient te komen.
6.5
Koper/huurder kan geen beroep doen op verrekening, korting of aftrek; het is hem nimmer toegestaan betaling op te schorten in verband met beweerde ondeugdelijkheid of gebreken van de door Decoratieverkoop Nederland verkochte goederen.
6.6
Bij niet-tijdige betaling van een verschuldigd bedrag ook door faillissement van of bij surceance van betaling door koper/huurder wordt al het overigens verschuldigde ineens en terstond opeisbaar, terwijl in dat geval Decoratieverkoop Nederland gerechtigd is om alle verdere niet of niet-volledig geleverde diensten op te schorten of ontbonden te verklaren, onverminderd het recht om vergoeding te vorderen van de schade en de gederfde winst.
6.7
Koper/huurder wordt van de dag van verzuim automatisch over het bedrag van de opeisbare vordering aan Decoratieverkoop Nederland de wettelijke rente verschuldigd.
6.8
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke Decoratieverkoop Nederland moet maken ter inning van het door de wederpartij aan haar verschuldigde, komen ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden geacht minimaal 25% van de vordering te bedragen.
6.9
De door de koper/huurder gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper/huurder dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7.1 Retentierecht
Als Decoratieverkoop Nederland zaken onder zich heeft van de koper/huurder, heeft Decoratieverkoop Nederland het recht om zijn verplichting, om de desbetreffende zaken af te geven, op te schorten tot de voldoening van hetgeen de koper/huurder aan Decoratieverkoop Nederland verschuldigd is.
7.2.1
lndien in de offertes anders zijn aangeduid, heeft Decoratieverkoop Nederland daarover de kosteloze beschikking, zolang de levering van het artikel dit nodig acht.
7.2.2.
De koper/huurder wijst aan, na overleg met Decoratieverkoop Nederland, welke gedeelten van het terrein in gebruik mogen worden genomen voor het plaatsen van goederen.
7.3.3.
Decoratieverkoop Nederland kan voor de aanvang van de levering schriftelijk vorderen, dat de toestand van het terrein zo goed mogelijk wordt vastgesteld, zie ook paragraaf 8.9.
7.3.4.
Na gebruik bij levering moet het terrein naar genoegen van de koper/huurder zoveel mogelijk wederom in de oorspronkelijke toestand worden opgeleverd.

8. Verplichtingen van koper/huurder
8.1
De koper/huurder zorgt ervoor, dat Decoratieverkoop Nederland tijdig kan beschikken over: - de vergunningen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen, die voor opzet van de leveringen van het werk vereist zijn; lndien de aard van de leveringen hiertoe aanleiding geven, houdt de koper/huurder voor de aanvang van de leveringen een bespreking met Decoratieverkoop Nederland en de leidingbeheerders, waarbij Decoratieverkoop Nederland wordt ingelicht omtrent de juiste ligging van plaats voor levering van de artikelen.
8.2
De koper/huurder draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen alsmede voor de door of namens hem gegeven ordes en aanwijzingen.
8.3
lndien hulpmiddelen, die de koper/huurder ter beschikking heeftgesteld, gebreken mochten hebben, is de koper/huurder aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
8.4
De koper/huurder is aansprakelijk voor de functionele ongeschiktheid van de door hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, die bij een door hem voorgeschreven leverancier moet worden betrokken, tenzij Decoratieverkoop Nederland een keuzemogelijkheid had met betrekking tot deze
constructies en werkwijzen.
8.5
De koper/huurder is aansprakelijk voor de niet of niet tijdige levering van Constructies en werkwijzen die bij een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken, alsmede van door hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, tenzij Decoratieverkoop Nederland een keuzemogelijkheid had met betrekking tot de leverancier van constructies en werkwijzen,mits in elk van de beide gevallen Decoratieverkoop Nederland het redelijkerwijs nodig heeft gedaan om nakoming en/of schadevergoeding te verkrijgen.
8.6.
lndien wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege hogere eisen aan De artikelen stellen dan in de overeenkomst is bepaald, zullen wijzigingen van de artikelen, welke nodig zijn om aan die eisen te voldoen, worden verrekend als meerprijs.
8.7
De koper/huurder zal het aan Decoratieverkoop Nederland toekomende volgens de in de overeenkomst gestelde regelen voldoen.
8.8
lndien de door de koper/huurder ter beschikking gestelde materialen verontreinigd zijn, wordt de aard en de omvang daarvan, voor zover voor de leveringen van belang, in het bestek vermeld. De opzet van de leveringen zal zodanig zijn, dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.
8.9
Op de afgesproken dagen dient voor de aanvang van de leveringen door Decoratieverkoop Nederland de ruimte c.q. omgeving zodanig ontruimd te zijn, dat de leveringen ongehinderd kunnen worden verricht. Koper/huurder dient er zorg voor te dragen dat de benodigde ruimtes/omgevingen aanwezig
(kunnen) zijn. Verder is koper/huurder verplicht om aan Decoratieverkoop Nederland alle medewerking te verlenen, waardoor een optimale uitvoering van de opdracht kan worden bevorderd c.q. beletselen voor een optimale uitvoeringen worden weggenomen. lndien aan het gestelde niet is voldaan, dan is door koper/huurder gehouden de hierdoor ontstane kosten aan Decoratieverkoop Nederland te vergoeden en wel tot een minimaal bedrag van 500 euro per dag.
8.1 0
Koper/huurder is gehouden om Decoratieverkoop Nederland te vrijwaren van alle aanspraken van derden, indien koper/huurder niet volledig aan zijn verplichtingen uit dezen hoofde heeft voldaan; in dat geval kan koper/huurder geen aanspraak maken op vergoeding van schade door Decoratieverkoop Nederland. Koper/huurder dient 24 uur van te voren aan Decoratieverkoop Nederland kenbaar te maken wanneer door omstandigheden niet aan de leveringen door Decoratieverkoop Nederland kan worden begonnen. lndien aan het gestelde niet is voldaan dan is koper/huurder
gehouden de hierdoor ontstane kosten te vergoeden.
8.11
Wijzigingen door de koper/huurder geven Decoratieverkoop Nederland aanspraak op bijbetaling, indien van hem meer wordt verlangd dan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. zie 8.12
8.12
Verrekening van wijzigingen en leveringen, afspraken van de bedragen van leveringen, afspraken van geschatte hoeveelheden,afspraken van verrekenbare hoeveelheden of in die gevallen waarin verrekening van afspraken als in de overeenkomst is voorgeschreven. Andere aanspraken van Decoratieverkoop Nederland en de koper/huurder op hetgeen overigens ter zake van de overeenkomst verschuldigd blijven onverlet. De verrekening geschiedt ineens na voltooiing en/of eindafrekening van de levering, mits anders is overeengekomen. lndien bij de eindafrekening van de levering blijkt, dat het totaal van de reeds verrekende en het nog te verrekenen werk dat van het reeds verrekende en het nog te verrekenen werk overtreft, heeft Decoratieverkoop Nederland recht op een bedrag gelijk aan 20% van het verschil van deze totalen. Het bepaalde hiervoor lijdt uitzondering, voor zover het werk het gevolg is van een verzoek van Decoratieverkoop Nederland

9. Verplichtingen van uitvoering
9.1
Decoratieverkoop Nederland is verplicht alle leveringen uit te voeren volgens de overeenkomst zonder aanspraak op verrekening, bijbetaling of schade vergoeding te kunne gelden dan in de gevallen, waarin dat bepaaldelijk voorgeschreven of kennelijk bedoeld is.
9.2
Decoratieverkoop Nederland is verplicht alle leveringen uit te voeren volgens de door de koper/huurder aangeleverde opdrachten. Hij is verplicht de orders en leveringen op te volgen, die hem door de koper/huurder worden bevestigd.
9.3
De verplichtingen van Decoratieverkoop Nederland omvatten mede de levering van de benodigde artikelen en het verrichten van de nodige leveringen.
9.4
De leveringen en de uitvoering daarvan zijn voor rekening van Decoratieverkoop Nederland met ingang van de opdrachtdatum. Onder leveringen en de uitvoering worden mede begrepen de voorbereiding, de aanvoer van artikelen, de uitvoering van transport.
9.5
De uitvoering van de levering moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van de levering overeenkomstig is met de opdrachtbevestiging van koper/huurder.
9.6
De wijze van uitvoering van de levering moet zodanig zijn, dat voor de koper/huurder dan wel voor derden geen nodeloze hinder is te duchten. Decoratieverkoop Nederland dient de leveringen zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan artikelen zoveel mogelijk wordt beperkt.
9.7
Decoratieverkoop Nederland is niet aansprakelijk voor schade aan de artikelen in verband met nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen tijdens transport of leveringen
9.8
Decoratieverkoop Nederland stelt de koper/huurder aansprakelijk voor vergoeding van schade, voor zover deze door nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van koper/huurder is veroorzaakt.
9.9
Decoratieverkoop Nederland wordt geacht bekend te zijn met de levering en transport van de artikelen van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van toezegging in werking zijn getreden. De aan de naleving van de toezegging van de voorschriften verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening.
9.10
De gevolgen van de naleving van voorschriften van bijzondere aard zijn voor rekening van Decoratieverkoop Nederland , tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat hij deze voorschriften niet behoefde te kennen, In dit laatste geval heeft hij aanspraak op bijbetaling,
9.11.
De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege, die na de dag van bevestiging, komen voor rekening van de koper/huurder, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Decoratieverkoop Nederland die gevolgen reeds op de dag van aanbesteding had kunnen voorzien,.
9.12
In de werkwijzen, orders en aanwijzingen, bedoeld in paragraaf 8, dan wel de artikelen in paragraaf 8, klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat Decoratieverkoop Nederland in strijd met te goeder trouw zou handelen door zonder de koper/huurder daarop te wijzen tot uitvoering van het desbetreffende onderdeel van de levering over te gaan, is hij voor de schadelijke gevolgen van zijn verzuim aansprakelijk.
9.13
lndien Decoratieverkoop Nederland meent, behalve op het verkoopbedrag, op de vergoeding van omzetbelasting nog andere aanspraken jegens de koper/huurder te hebben, geeft hij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk aan deze kennis en in elk geval op zodanig tijdstip dat de koper/huurderr ter zake nodige gegevens kan verzamelen. Aan het verzamelen van de gegevens verleent Decoratieverkoop Nederland zijn medewerking. De koper/huurder kan van Decoratieverkoop Nederland nadere inlichtingen verlangen omtrent de door hem kenbaar gemaakte aanspraken.
9.14
Decoratieverkoop Nederland zorgt voor orde en veiligheid tijdens levering. Hij zorgt tevens voor een zodanige verlichting dat een goede uitvoering van de levering is gewaarborgd.
9.15
Decoratieverkoop Nederland is verplicht alle onbekwame dan wel ongeschikte personen, die van zijnentwege of vanwege een leverancier op het werk aanwezig zijn, op verlangen van de koper/huurder onverwijld daarvan te doen verwijderen.
9.16
Decoratieverkoop Nederland moet gedurende de leveringen op of in de nabijheid van de plaats, waar de artikelen worden geleverd aanwezig zijn, tenzij de koper/huurder zulks onnodig acht of een gevolmachtigde hem vertegenwoordigt.
9.17
Decoratieverkoop Nederland zorgt ervoor, dat bij de levering, tenzij hijzelf of een gevolmachtigde ter plaatse is, steeds een persoon aanwezig is, die de opdracht heeft orders van de koper/huurder op te volgen en deze onverwijld aan hem of zijn gevolmachtigde over te brengen.
9.18
Behalve het te werk gestelde personeel en uit andere hoofde bevoegde personen mag Decoratieverkoop Nederland andere personen op het werkterrein toelaten voor de koper/ huurder daartegen geen redelijke bezwaren kenbaar maakt.
9.19
Decoratieverkoop Nederland zorgt ervoor, dat de koper/huurder en de door de koper/huurder aangewezen personeel voor zover fabrieksgeheim zich daartegen niet verzet, vrij toegang hebben tot de terreinen, fabrieken,werkplaatsen en loodsen, zowel van Decoratieverkoop Nederland als van onder
Decoratieverkoop Nederland en leveranciers worden verricht.
9.20
lndien uit hoofde van fabrieksgeheim vrije toegang als bedoeld in het voorgaande lid niet of niet ten volle kan worden gegeven, moet hiervan kennis worden gegeven bij de offerte, indien bevoegd tot het verlenen van vrije toegang bij Decoratieverkoop Nederland berust; of bij de aanvraag tot goedkeuring van de betrokken Decoratieverkoop Nederland of leverancier, indien de bevoegdheid bij een van hen berust.
9.21
lndien twee of meer personen deze opdracht hebben aangenomen, zijn zij hoofdelijk voor de gehele uitvoering daarvan aansprakelijk. Zij zijn verplicht een van hen schriftelijk aan te wijzen om hen in alle opzichten te vertegenwoordigen.
9.22
Decoratieverkoop Nederland mag het werk niet geheel of ten dele aan een ander overdragen zonder schriftelijke goedkeuring van de koper/huurder.
9.23
Decoratieverkoop Nederland kan bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laten uitvoeren. Decoratieverkoop Nederland blijft niettemin jegens koper/opdrachtgever voor die onderdelen ten volle aansprakelijk.
9.24
lndien door of namens de koper/huurder het inschakelen van een bepaalde onderaannemer is of wordt voorgeschreven, is Decoratieverkoop Nederland voor wat betreft het werk van die onderaannemer betreft jegens de koper/huurder tot niet meer gehouden dan tot datgene, waartoe Decoratieverkoop Nederland die onderaannemer kan houden krachtens de voorwaarden van onderaanneming zoals deze door de koper/huurder zijn aanvaard of goedgekeurd. lndien de voorgeschreven onderaannemer niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert en Decoratieverkoop Nederland redelijkerwijs nodige heeft gedaan om nakoming en/of schadevergoeding te verkrijgen, zal de koper/huurder de voor Decoratieverkoop Nederland ontstane meerdere uitvoeringskosten aan hem vergoeden, voor zover deze hem niet zijn vergoed door de onderaannemer. Daartegenover zal Decoratieverkoop Nederland , op eerste verzoek van de koper/huurder, aan deze zijn vordering op de voorgeschreven onderaannemer cederen tot aan het door de koper/huurder aan hem vergoede bedrag.
9.28
lndien onderdelen van het werk in onderaanneming worden uitgevoerd, zal Decoratieverkoop Nederland de onderaannemer volledig inlichten omtrent de bepalingen van het bestek, die bij het desbetreffend onderdeel van belang kunnen zijn, en omtrent de wijze van uitvoering.
9.29
Orders en aanwijzingen betreffende die onderdelen zullen door de koper/huurder uitsluitend aan Decoratieverkoop Nederland worden kenbaar gemaakt en zullen door deze aan de onderaannemer worden doorgegeven, tenzij Decoratieverkoop Nederland na overleg met de onderaannemer schriftelijk verzoekt bedoelde orders en aanwijzingen tevens rechtstreeks aan de onderaannemer mede te delen.
9.30
Decoratieverkoop Nederland is verplicht ter zake van de overeenkomst in Nederland domicilie te hebben voor zover hij niet reeds in Nederland is gevestigd.

10.Verplichtingen, garantiebepalingen, beveiliging onderaanneming
10.1
Decoratieverkoop Nederland zijn verplicht om eigen beveiligingsmateriaal mee te nemen en op te stellen op de werkplek waar dat zich bevindt.
10.2
Decoratieverkoop Nederland is verantwoordelijk voor hun eigen personeel wat zich op de werkplek bevindt.
10.3
Decoratieverkoop Nederland is verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van de materialen en/of benodigde materialen die door opdrachtgever zijn aan(toe)geleverd.
10.4
Decoratieverkoop Nederland is verantwoordelijk voor het geleverde werk dat door hen is uitgevoerd.
10.5
Decoratieverkoop Nederland geven eveneens garanties af die overeenkomen met die garantiebepalingen die tussen opdrachtgever en Decoratieverkoop Nederland zijn overeengekomen.
10.6
Decoratieverkoop Nederland zullen de kosten voortvloeiende uit garantiebepalingen zelf betalen; indien de werkzaamheden door derden worden uitgevoerd dan zullen de kosten door de onderaannemer betaald worden en/of worden verrekend met de slottermijn van Decoratieverkoop Nederland .
Wanneer niet aan de verplichting voldaan is of kan worden voldaan dan is eveneens artikel 6.3 t/m 6.9 van toepassing en we1 specifiek voor de onderaannemer.
10.7
Op alle gehuurde artikelen en benodigdheden is huurder verplicht om het gehuurde product/artikel te verzekeren voor brand, diefstal, vernieling, stormschade. Verhuurder heeft hier geen verplichting aan.
10.8
Tijdens oplevering gehuurde product/artikel zijn wij niet meer verantwoordelijk voor brand, diefstal, vernieling, stormschade mits goed bevestigd.

11. Toepasselijk recht en geschillen.
11 .1
Op alle met Decoratieverkoop Nederland gesloten overeenkomsten is steeds het Nederlands recht van toepassing.
11.2
Alle geschillen die mochten ontstaan tussen Decoratieverkoop Nederland en koper/huurder, waaronder begrepen geschillen aangaande de interpretatie van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter.

Aldus verklaard en ondertekend te Eindhoven d.d. december 2012
Decoratieverkoop NederlandArreslee huren?
Dan bent u hier aan het juiste adres.

Wij zijn gevestigd in Noord-Brabant, maar leveren door heel Nederland.

Boschdijk 926
5627AC EINDHOVEN
Tel: 06-54297590